RG-65  - "O OLOMOUCKÝ TVARŮŽEK" 

(12. ročník)

Pravidla platná pro rok 2019.

Touto barvou psány statě pouze pro kat. RG-65, ostatní barvy jsou platné pro všchny kategorie pořádané KLoM Olomouc

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny propozic

 

Kategorie

RG-65 open – dle platných stavebních pravidel

Při závodech se ZAKAZUJE použít jakékoli zařízení systému "GYRO"  a telemetrie mimo měření stavu přijímačové baterie!!!

 

Pořadatel

KLoM Olomouc.

 

Místo a  termín konání 

Olomouc - Holice, pískovna Amerika

Termíny závodů  :              

21. září.  - 1. závod  O olomoucký tvyrůžek                                                             

22. září   - 2. závod O olomoucý tvarůžek                        

Termín a místo konání je možné změnit nejpozději 14 dnů před termínem závodu. V případě extrémních přírodních podmínek i v den závodu.

 

 

Přihláška do závodu

 

zde

https://www.rcsailing.cz/kalendar-akci

kliknete na akci v kalendáři a vpravo nahořej je "zaregistrovat se na akci"

 

Nebo případně E-mailem takto

jméno,     příjmení,    číslo plachet,     klub  -  nečlen klubu klub neuvádí.

Přihlášku zašlete nejpozději tři dny  před závodem do 15.00 hod na E-mail   KLoM Olomouc       klmolomouc@seznam.cz   . Lze se přihlásit i  na místě závodu, nejpozději však před začátkem rozpravy.

    Pro včas přihlášeně E-mailem  před závodem bude  zajištěn ze strany pořadatele teplý oběd, který je již v ceně startovného.  Závodník, který se přihlásí v den závodu, nemá na tento oběd nárok (startovné se nemění).

    V případě účasti mechanika, nebo jiného doprovodu je pro tohoto možno zajistit také oběd, který pořadateli na místě zaplatí (cca 100,- Kč nebo 4 Euro dle skutečné hodnoty). Tuto skutečnost je nutné do E-meilu uvést. (např. 2x mechanik, 1x manželka a pod.)

 

Startovné

Činí 250,- Kč nebo 8 Euro (nutné mít přesnou částku, případně se vrací v Kč 1 Euro = 25 Kč) na loď a jeden závod, Junioři platí startovné v ceně obědu, zpravidla 120,- Kč (4 Eura) za jeden oběd . Junior je ten, kdo v době konání závodu nedovršil 18 roků. U dvoudenního závodu se startovné zvyšuje o na 350,- Kč, (14 euro)

 

V případě účasti na obou závodech je startovné za oba závody 400,- Kč, (16 Euro)

 

Časový rozvrh

 

Od    09,30 hod    prezentace závodníků a přejímka lodí                 

Od   09,50 hod     rozprava                                                                

       10.00 hod     start první jízdy    

cca  12.30 hod     přestávka na oběd  v trvání cca  jedné hodiny                                              

       15,20 hod     start poslední jízdy                                                

       15.45 hod     vyhlášení výsledků                                                

Pokud všichni účastníci závodu budou souhlasit, může být časový rozvrh, mimo začátku závodu pozměněn. (Oběd je závislý od jeho dokončení v místní restauraci.)

Pořadatel bude na místě závodu  minimálně 1 hod před začátkem rozpravy

 

Škrtání jízd v závodě a pořadí


Za každých odjetých 5 jízd se škrtá jedna  jízda.

V případě rovnosti bodů v závodě rozhoduje - součet bodů škrtnutých bodů

                                                                       - nejvyšší škrtnuté body

                                                                       - umístění v první  jízdě

Hodnocení seriálu

      Do celkového pořadí se započítávají všechny závody zařazené do seriálu "O OLOMOUCKÝ TVARŮŽEK", žádný výsledek se neškrtá.

     Junioři budou vyhodnoceni jak v absolutním pořadí, tak samostatně. Pro vyhodnocení v seriálu je pro kategorii junior rozhodný věk v době konání PRVNÍHO  závodu.  Pokud bude účastník v tento den mladší 18-ti let, pohlíží se na něj v celkovém vyhlášení jako na juniora.

     Výsledky do celkového pořadí v seriálu se počítají pomocí vzorce používaného v olympijském jachtingu, který zohledňuje počet účastníků regaty. V případě rovnosti bodů v celém seriálu rozhoduje umístění v prvním závodě.

 

Body = {101+1000*[log(z)-log(p)]}*koeficient

Body  – získané body za umístění v jednotlivém závodě                      Log    -  logaritmus

P       -   umístění závodníka v regatě                                               Z        -   počet závodníků v regatě

Koef   -   Koeficient závodu

Závody  v Olomouci koeficient „1"

 

 

Povinnosti pořadatele

-řádně připravit propozice závodu

- řádně připravit trať závodu a startoviště

- dbát na regulernost závodu

- v případě protestu nebo mimořádné situace určit z pole závodníkú jury, která bude věc řešit

- zajistit plnění propozic

 

Povinností jezdce

 

-   mít na plachtách čitelné označení licenčního čísla  (CZE XXX) licenční číslo lze získat na E-mailu rc.plachetnice@gmail.com, nebo u pořadatele.

   Žádost  o licenční  číslo je nutné pořadateli podat alespoň 15 dnů před započetím závodu. Výjimku může pořadatel  udělit ve  zvlášť   opodstatněném   případě, a se souhlasem alespoň poloviny účastníků závodu.   (Platí pro jezdce z ČR)

-   Lodě registrované mimo území ČR musí mít licenční číslo příslušného státu.

-   uposlechnout pokyny rozhodčího

-   dodržovt platná pravidla jízdy s RC plachetnicí

v případě, že jachta nenastoupí do jednotlivé jízdy, oznámit tuto skutečnost rozhodčímu

v případě odstoupení z jízdy v jejím průběhu (např. technická závada) tuto zkutečnost oznámit rozhodčímu

-  dodržovat pravidla slušného chování                                

-   mít náhradní sadu krystalů (alespoň dvě frekvence - je povoleno jen pásmo 40MHz a 27 MHz), neplatí pro DSM

-   v případě shody frekvencí vysílače má právo volby frekvence jezdec s nižším číslem plachet, nebo   dle   vzájemné dohody jezdců . Přednost volby kanálu má cizinec.     -   vysílač (včetně DSM) smí být v činnosti pouze po dobu jízdy, nebo v přestávkách mezi jízdami. Od začátku pracovního času jízdy je  použití vysílačů jezdci, kteří nejedou soutěžní jízdu zakázáno !!!

-  v případě předčasného odchodu závodníka ze závodů musí být toto oznámeno pořadatelům. Startovné se NEVRACÍ.

- V případě opakovaného porušování těchto povinností se pilotovi škrtá nejlepší jízda závodu a v této jízdě je zařazen na konec závodního pole a získává v ní plný počet bodů.

- v případě závažného úmyslnému porušování pravidel Fair Play může být jachtař vyloučen z celého závodu. Startovné se v tomto případě NEVRACÍ.

- pokud dojde k nestandartní situaci, bude ustavena tříčlenná komise a dohodne řešení situace.

 

 

 

Protesty

Jednotlivé jízdy     –   do začátku startovní minuty další jízdy, nejdéle však 5 min po ukončení rozplavby

Celkové výsledky  –  max. 10 min po zveřejnění celkových výsledků

Podání protestu je spoplatněno částkou 50,- Kč. V případě zamítnutého protestu se vklad nevrací.

 

Ceny

Za závod

1. - 3. místo diplom

 

Celkově za seriál

1. - 3. MISTO POHÁR

věcné ceny dle možností pořadatele

 

Závěrečné ustanovení

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody na majetku  a  zdraví  stratujících,  ani za škody způsobené modelem,  ani konáním soutěžících.

                                                                                       

                                                                                                         Klub lodních modelářů Olomouc

 


 

 

Vítr na Americe

Jak fouká a bude foukat na AMERCE?

 

www.windguru.cz/cz/index.php?sc=493497&sty=m_spot